TOYOTA

TOYOTA VITZ
Year/Month 2003
FOB:USD 1,910

TOYOTA PREMIO
Year/Month 2004
FOB:USD 2,570

TOYOTA ISIS
Year/Month 2005
FOB:USD 2,740

TOYOTA CROWN
Year/Month 2003
FOB:USD 3,570

TOYOTA CELSIOR
Year/Month 2000
FOB:USD 3,440

TOYOTA MARKⅡBLIT
Year/Month 2004
FOB:USD 2,290

TOYOTA PRO BOX
Year/Month 2005/12
FOB:USD 1,890

TOYOTA Bb
Year/Month 2001/10
FOB:USD 1,550

TOYOTA ESTIMA
Year/Month 2000/04
FOB:USD 1,720

TOYOTA CELSIOR
Year/Month
FOB:USD 1,360

Previous 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13