DAIHATSU

DAIHATSU MOVE
Year/Month 2007 / 6
FOB:USD 3,829 USD

DAIHATSU MOVE
Year/Month 2007 /06
FOB:USD 3,815

DAIHATSU MIRA
Year/Month 2005 / 5
FOB:USD 1,974

DAIHATSU MOVE
Year/Month 2003
FOB:USD 1,680

DAIHATSU MIRA
Year/Month 2001
FOB:USD 565

DAIHATSU MIRAGINO
Year/Month 2006 / 10
FOB:USD 2,464

DAIHATSU MIRA eis
Year/Month 2012 / 1
FOB:USD 3,920

DAIHATSU MIRAGINO
Year/Month 2007 / 2
FOB:USD 3,955

DAIHATSU MIRA
Year/Month 1995
FOB:USD 912

DAIHATSU MIRA
Year/Month 2002 / 2
FOB:USD 791

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11